CZ DE

Ve středu našeho zájmu jsou především tyto oblasti:

 

Aktivity projektu

a) jazykové programy výuky němčiny / češtiny

Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu vzniklo proto, aby se lidé v česko-bavorském příhraničí navzájem lépe dorozuměli. Základním předpokladem je, že se děti a mládež v těchto regionech budou učit jazyk sousední země. Zahájili jsme proto velkou vzdělávací akci, která proběhne v období 2017-2020 v celkem 160 školách a školkách v Čechách a Německu (30 mateřských škol a 50 základních a na ně navazujících škol na obou stranách hranice).

Jak vzdělávání probíhá?
Pro školky nabízíme kompletní balíček 30 výukových hodin němčiny po 90 minutách, pro základní školy pak 36 výukových hodin po 45 minutách v jednom školním roce.  Dále jednou za rok exkurzi do sousední země doprovázenou společnými akcemi. V rámci projektu navíc pomáháme s hledáním partnerské školy či školky v sousední zemi, aby spolupráce pokračovala i v budoucnu.

Mateřským školám nabízíme výuku jazyka formou animace s důrazem na hru a učení se skrze hru a tematicky zaměřenou na svět dětí. Na základních a na ně navazujících školách bude probíhat výuka ve formě volnočasových aktivit, kroužků či volitelného předmětu.
Pro projekt je ustanoven pevný lektorský personál, který se i nadále účastní pravidelných školení.

b) výměnné programy Německo / ČR
Pro získání interkulturních kompetencí jsou v rámci výměnných programů organizovány výlety a exkurze do sousední země. Děti a žáci si díky tomu mohou v praxi vyzkoušet své znalosti cizího jazyka, osobně poznat zemi, její kulturu a obyvatele. Tyto výměnné programy vedou rovněž k podpoře nových či stávajících partnerství mezi jednotlivými školkami a školami.

c) koncepce výuky a výukové materiály
Zvláště na bavorské straně je velká poptávka po systematické výukové koncepci češtiny a k ní odpovídajícím učebním materiálům. Pro jazykové programy v mateřských školách a na základních a na ně navazujících školách budou vytvořeny dobře strukturované, systematické a s ohledem na věk cílové skupiny zpracované koncepty výuky, jakož i moderní, didakticko-metodicky zpracované učebnice a jiné výukové materiály, a to ve spolupráci s aktivním lektorským personálem a odborníky bavorsko-českého jazykového vzdělávání. V průběhu trvání projektu budou tyto koncepce, metody a materiály v rámci jazykových programů otestovány a dále rozpracovány.

d) networking Bavorsko / ČR
Jazykové kompetenční centrum se chce na česko-bavorském programovém území etablovat jako stabilní a stálá instituce. Proto budou postupně vybudovány a rozvíjeny kontakty mezi odborníky a pedagogy bavorsko-českého jazykového vzdělávání a také navázány kontakty s experty mimo region. Tato provázanost poslouží k vzájemné výměně informací, zkušeností a především know-how. V rámci pravidelných setkáváních pedagogů a fundovaných odborníků bude vznikat nová koncepce a učební materiály, které budou testovány v praxi.
Jazykové kompetenční centrum se bude snažit navázat a rozvíjet kontakty mezi zúčastněnými a zainteresovanými mateřskými školami, základními školami a na ně navazujícími školami. Ty se budou scházet několikrát ročně v rámci výměnných programů, tzn. výletů, exkurzí do sousední země.

e) společná práce s veřejností
Podpora výuky obou jazyků bude v rámci projektu prezentována široké veřejnosti. Bude usilováno o politickou podporu jednotlivých aktivit v obou zemích. Prostřednictvím společných reklamních strategií se postupně němčina, resp. čeština dostanou do popředí zájmu obyvatel. Obavy z osvojování jazyka budou postupně odbourány, což je hlavním cílem Jazykového kompetenčního centra pro němčinu a češtinu.Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu 2017-2020

Odstranění jazykových bariér a zvýšení atraktivity jazyka svého souseda. Tímto mottem odstartoval v únoru 2017 přeshraniční česko-bavorský projekt Jazykového kompetenčního centra pro němčinu a češtinu. Od té doby uplynuly tři roky a my se nyní s radostí a hrdě ohlížíme zpět. Co ale zůstává,je touha po šíření jazyka našich sousedů a podpoře celého přeshraničního regionu. 

brozura.png